INFORMACJA

O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

 

1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest Leomed Centrum Medyczne sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowskich Górach 42-606 przy ul. Słoneczników 23.
2. W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę kontaktować się pod adresem e-mail: lemomedtg@gmail.com.

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:

a) zapewniania opieki lekarskiej, udzielania porad lekarskich oraz udokumentowaniu przebiegu leczenia, w tym:

• ustalenia Pani/Pana tożsamości przed udzieleniem świadczeń zdrowotnych
(w chwili zgłoszenia, w czasie weryfikacji danych podczas umawiania wizyty za pomocą rejestracji telefonicznej, w gabinecie lekarskim),
• diagnozy medycznej i leczenia, w tym prowadzenia dokumentacji medycznej,
• zapewnienia opieki zdrowotnej oraz zarządzania udzielaniem świadczeń zdrowotnych, w tym rozpatrywania skarg i wniosków pacjentów,
• podejmowania działań w zakresie profilaktyki zdrowotnej, w tym informowania Pani/Pana o możliwości skorzystania ze świadczeń zdrowotnych lub przekazywania zaproszeń na badania,
• zapewnienia zabezpieczenia społecznego, w tym wystawiania zaświadczeń lekarskich i zwolnień, a to na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit h) RODO w związku z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ustawą z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz innymi właściwymi przepisami prawa krajowego;
b) w celach archiwalnych, naukowych lub statystycznych – na podstawie art. 9 ust. 2 lit. j) RODO;
c) w celach związanych z ustaleniem, dochodzeniem lub obroną roszczeń – na podstawie art. 9 ust. 2 lit. f) RODO.
4. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione:
a) osobom wykonującym zawód medyczny zatrudnionym lub współpracującym z Leomed;
b) innym osobom wykonującym czynności pomocnicze przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, a także czynności związane z utrzymaniem systemu teleinformatycznego, w którym przetwarzana jest dokumentacja medyczna i zapewnieniem bezpieczeństwa tego systemu na podstawie upoważnienia nadanego przez Leomed;
c)  podmiotom leczniczym współpracującym z Leomed w celu zapewnienia ciągłości leczenia oraz dostępności świadczeń zdrowotnych;
d)  dostawcom usług technicznych i organizacyjnych dla Leomed, które umożliwiają udzielanie świadczeń zdrowotnych (w szczególności dostawcom i podmiotom wyspecjalizowanym w zapewnianiu obsługi technicznej systemów teleinformatycznych i aparatury medycznej),
 e) innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, w szczególności art. 26 ustawy z dnia 6 listopad a 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

5. Leomed nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych do odbiorców zlokalizowanych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez wymagany przepisami prawa okres przechowywania dokumentacji medycznej, zgodnie z przepisami prawa, w szczególności art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

7. W przypadku przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celach związanych z ustaleniem, dochodzeniem lub obroną roszczeń Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń określony w przepisach prawa.

8. Każda osoba, której dane może złożyć wniosek dotyczący danych osobowych o:
a) dostępu do danych (uzyskać informację o przetwarzanych przez nas danych oraz o kopię danych);
b) ich sprostowania – poprawiania danych;
c) usunięcia danych ;
d) ograniczenia przetwarzania (wstrzymania operacji na danych lub nieusuwania danych – stosownie do złożonego wniosku);
e) prawo do przenoszenia danych (do innego administratora danych lub do Państwa);
f) prawo do wniesienia sprzeciwu;
g) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

W szczególnych sytuacjach osoba, której dane dotyczą może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez Administratora danych.

9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do wniesienia skargi do Organu Kontrolującego, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku. Dane będą przekazywane innym odbiorcom wyłącznie w przypadku wystąpienia obowiązku prawnego.

Call Now Button